Plan van aanpak

Wilt u het liever als pdf zien? Klik dan hier!

Inleiding

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een vierdejaars student die de opleiding Ondernemerschap & Retail Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (hierna te noemen: HAN) volgt. Dit onderzoek wordt geschreven in opdracht van Biologische boerderijwinkel De Nieuwenburgt en dit verslag is een plan van aanpak.

Over de Nieuwenburgt

De Nieuwenburgt is een biologisch gemengd bedrijf gelegen in Spankeren, met een personeelsbestand van 6 medewerkers, waarvan 2 voltijds werken. Het bedrijf is actief in zowel landbouw als veeteelt, waarbij de melkproductie de belangrijkste bron van inkomsten vormt, gevolgd door de boerderijwinkel en de webshop. In de webshop worden diverse producten aangeboden, waaronder rundvlees, rauwe melk, groenten, fruit, eieren, zuivel en meer. De boerderijwinkel heeft momenteel beperkte openingstijden, namelijk op vrijdag van 14:00 tot 18:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur. Bestellingen worden uitsluitend op donderdagavond tussen 18:00 en 21:00 uur bezorgd.

Aanleiding

Dit onderzoek wordt geïnitieerd in het kader van het streven naar verbetering van de bedrijfsvoering van de biologische boerderijwinkel De Nieuwenburgt, gevestigd in Spankeren. Als reactie op zorgen en kansen die binnen het bedrijf zijn opgemerkt, wordt dit onderzoek uitgevoerd door een vierdejaars student Ondernemerschap & Retail Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De eigenaren van De Nieuwenburgt, Hans en Tanja, benadrukken de huidige praktijk van ondoordachte inkoopbeslissingen als een belangrijk aandachtspunt. Hoewel dit het startpunt van het onderzoek vormt, is het duidelijk geworden dat het probleem veel complexer is dan alleen inkopen op basis van gokwerk.

Het bedrijf streeft naar een duurzame, korte ketenbenadering met minimale verspilling. Echter, door onzekerheid in het inkoopproces, wordt verspilling in verschillende vormen ervaren, waaronder overtollige voorraad (derf), verspilling van tijd en financiële middelen. Deze verspillingen hebben een negatieve invloed op de winstgevendheid en brengen aanzienlijke verliezen met zich mee, vooral bij het inkoop- en voorraadbeheer.

Klantgerichte problemen zijn ook aan het licht gekomen. De locatie van De Nieuwenburgt, hoewel als gezellig en prachtig beschouwd, is relatief ver van het centrum en andere winkels, wat kan leiden tot uitdagingen voor klanten. Bovendien is het gebrek aan voorraadbeheer in de winkel een bron van frustratie voor klanten, aangezien ‘nee-verkoop’ vaak voorkomt. Dit heeft het potentieel om de groei van het bedrijf te belemmeren.

Bovendien biedt de huidige marktomgeving zowel uitdagingen als kansen. Boerderijen zijn de laatste jaren negatief in het nieuws geweest, maar in combinatie met de COVID-19-pandemie is er een opvallende stijging van de omzet in boerderijwinkels waargenomen. Dit biedt kansen voor groei. Bovendien groeit de vraag naar duurzame producten met keurmerken, wat de potentie heeft om het bedrijf te ondersteunen.

Probleemoriëntatie

De probleemoriëntatie van dit onderzoek heeft onthuld dat De Nieuwenburgt momenteel geconfronteerd wordt met een scala aan complexe uitdagingen en mogelijkheden. Hoewel het aanvankelijke probleem van ondoordachte inkoopbeslissingen als centraal aandachtspunt wordt beschouwd, zijn er bredere kwesties aan het licht gekomen die de bedrijfsvoering beïnvloeden.

Een van de kernproblemen is verspilling in verschillende vormen, waaronder voedselverspilling, tijdverspilling en financiële verspilling. Het ontbreken van een effectief inkoop- en voorraadbeheer systeem draagt bij aan deze verspilling en heeft een negatieve invloed op de winstgevendheid van het bedrijf.

Bovendien zijn er problemen die gericht zijn op klanttevredenheid, met name verbonden aan de locatie van de winkel en het fenomeen van ‘nee-verkoop’. Deze zaken kunnen de tevredenheid van klanten aantasten en de groeipotentie van het bedrijf belemmeren. De huidige marktomstandigheden bieden zowel uitdagingen als kansen, waarbij de groei van boerderijwinkels en de groeiende vraag naar duurzame producten opvallende mogelijkheden vormen.

Figuur 1. Aandeel duurzaam in totale besteding aan voeding supermarkten. Overgenomen van CBS, 2022

Dit onderzoek zal zich concentreren op het ontwikkelen van doeltreffende oplossingen voor deze problemen en het benutten van de kansen om De Nieuwenburgt te ondersteunen bij het verbeteren van haar bedrijfsprestaties en het realiseren van duurzame groei. Het doel is om het bedrijf beter uitgerust te maken voor de uitdagingen van de toekomst en tegelijkertijd de tevredenheid van klanten te vergroten en de verspilling te verminderen, wat zal bijdragen aan een gezondere en winstgevende onderneming.

Probleemafbakening

Om het probleem in zijn volledige complexiteit te begrijpen, hebben we het vanuit diverse invalshoeken onderzocht. Aanvankelijk werd aangenomen dat het willekeurige inkopen het voornaamste probleem was. Hoewel dit zeker een probleem is, blijkt het niet de kern van de kwestie te zijn. Een mogelijke oplossing zou immers kunnen zijn om wekelijks dezelfde hoeveelheden in te kopen of juist aanzienlijk te veel, wat het probleem weliswaar tijdelijk zou oplossen. Het echte probleem lijkt te liggen bij de winkel, met name in het ontbreken van een efficiënt voorraad- en inkoopsysteem.

Probleemdefiniëring

Het voortvloeiende probleem kan als volgt worden gedefinieerd: De Nieuwenburgt beschikt over onvoldoende inzicht in het inkoop- en voorraadbeheer van de winkel. Daarom richt dit advies zich op de optimale ontwikkeling en implementatie van een systeem voor inkoop- en voorraadbeheer, met als doel het verbeteren van het voorraadbeheer. Het doel is om De Nieuwenburgt te voorzien van een gestructureerde aanpak voor inkoop- en voorraadbeheer, waardoor het bedrijf beter in staat zal zijn om verspilling te verminderen, kosten te besparen en tegelijkertijd te voldoen aan de vraag van klanten. Hierdoor zal De Nieuwenburgt haar concurrentiepositie kunnen versterken en duurzame groei kunnen realiseren.

Begrippen definiëren

In dit hoofdstuk worden de moeilijke begrippen weergegeven en uitgelegd.

Korte ketenbenadering: Het principe van korte ketens is simpel: voedsel zo snel mogelijk van boer naar bord (Food&Agribusiness, 2023).

Verspilling (derf): Er is sprake van voedselverspilling als voedsel dat is geproduceerd voor menselijke consumptie, hier niet voor wordt gebruikt (Voedingscentrum, z.d.).

Inkoop- en voorraadbeheer: Voorraadbeheer omvat alles wat te maken heeft met het beheren van goederenstromen binnen je onderneming (MKB Servicedesk, 2019).

Concurrentiepositie: Een concurrentiepositie is de plaats of positie die een bedrijf of product inneemt in vergelijking met andere bedrijven of producten in dezelfde markt of industrie (Concurrentiepositie, 2023).

Hopelijk helpt deze uitleg bij het verduidelijken van enkele van de moeilijke begrippen in de tekst.

Theoretisch kader

In dit hoofdstuk wordt de vraagstelling en de behandeling van verklarende modellen besproken. Relevante theorieën en modellen zullen worden gepresenteerd, en er zal worden toegelicht waarom voor deze specifieke theorieën en modellen is gekozen. De besproken literatuur in dit hoofdstuk vormt het fundament voor het onderzoek.

DMAIC

Het DMAIC-model is een gestructureerde methodologie die wordt gebruikt voor procesverbetering en probleemoplossing. DMAIC staat voor Define (Definiëren), Measure (Meten), Analyze (Analyseren), Improve (Verbeteren) en Control (Beheersen). Hieronder zal ik uitleggen wat het DMAIC-model is, hoe je het moet gebruiken, en waarom het model wordt gekozen voor dit model.

Wat is het DMAIC model?

Het DMAIC-model is een vijf stappen proces dat wordt gebruikt om procesproblemen aan te pakken en te verbeteren:

Define (Definiëren):
In deze fase wordt het probleem gedefinieerd en worden de doelstellingen van het project vastgesteld. Het is cruciaal om een duidelijk begrip te hebben van het probleem dat moet worden opgelost en welke resultaten worden nagestreefd (UPD, 2022).

Measure (Meten):
Tijdens de “Measure”-fase worden gegevens verzameld om de huidige status van het proces te begrijpen. Dit omvat het identificeren en meten van relevante prestatie-indicatoren om een basislijn te creëren (Lean Six Sigma Groep, 2023).

Analyze (Analyseren):
In de “Analyze”-fase worden de verzamelde gegevens geanalyseerd om de oorzaken van het probleem te identificeren. Dit omvat het gebruik van statistische hulpmiddelen en methoden om diepgaand inzicht te krijgen in de processen (UPD, 2022).

Improve (Verbeteren):
Tijdens deze fase worden op basis van de analyse oplossingen ontwikkeld en geïmplementeerd om het proces te verbeteren. Het doel is om de geïdentificeerde problemen op te lossen en de gewenste resultaten te bereiken (Lean Six Sigma Groep, 2023).

Control (Beheersen):
De laatste fase, “Control”, is gericht op het handhaven van de bereikte verbeteringen en het implementeren van beheersmaatregelen om ervoor te zorgen dat het proces stabiel blijft en de problemen niet terugkeren.

Waarom het DMAIC model?

Structuur en focus:  DMAIC biedt een gestructureerde aanpak met duidelijke stappen, waardoor men tijdens het onderzoek kan concentreren op het identificeren en oplossen van specifieke problemen.

Gegevensgestuurde besluitvorming: Het model benadrukt datagedreven besluitvorming, wat betekent dat beslissingen worden genomen op basis van feitelijke informatie en gegevens in plaats van intuïtie of veronderstellingen.

Resultaatgericht: DMAIC richt zich op het behalen van meetbare resultaten en het verbeteren van processen om doelstellingen te bereiken. Dit maakt het aantrekkelijk voor onderzoek omdat het leidt tot concrete verbeteringen.

Bewezen effectiviteit: DMAIC heeft zich in diverse sectoren en industrieën bewezen als een krachtige methode voor procesverbetering en kwaliteitsbeheer. Veel organisaties vertrouwen op dit model om hun operationele efficiëntie te verbeteren.

Projectmanagement: DMAIC voorziet in projectmanagementmethoden en tools, waardoor onderzoekers en projectteams beter in staat zijn om hun inspanningen te plannen, uit te voeren en te beheren.

Figuur 2. DMAIC. Overgenomen van Cancian, 2022

Het DMAIC-model wordt daarom vaak gekozen voor onderzoek omdat het een gestructureerde en effectieve aanpak biedt om problemen te identificeren, analyseren en oplossen, met een sterke focus op meetbare resultaten en gegevensgestuurde besluitvorming.

Dubble diamond

Het tweede model is het Double Diamond model. Deze zal vooral gebruikt worden voor het innoveren en het innovatieproces. 

Het Double Diamond-model is een ontwerp raamwerk dat vaak wordt gebruikt in de context van design thinking en innovatie. Het model is ontwikkeld door het Britse ontwerpbureau Design Council en is bedoeld om complexe ontwerpproces te structureren en te visualiseren. Het bestaat uit twee “diamanten” die elk twee fasen van het ontwerpproces vertegenwoordigen. Hier is een uitleg van het Double Diamond-model:

Eerste Diamant – Probleemruimte Definiëren:

Ontdekken: In de eerste fase van het Double Diamond gaat het om het begrijpen van het probleem of de uitdaging. Dit begint met onderzoek, observatie en het verzamelen van informatie. Het doel is om inzicht te krijgen in de behoeften, problemen en kansen die moeten worden aangepakt.

Begrijpen: In deze fase analyseer je de verzamelde informatie en probeer je patronen en inzichten te identificeren. Je definieert het probleemgebied en formuleert specifieke probleemstellingen of uitdagingen die je wilt oplossen.

Figuur 3. Double Diamond. Overgenomen van Team, 2023

Tweede Diamant – Oplossingsruimte Creëren:

Bedachtzaam Ontwerpen: Nadat je de probleemruimte hebt gedefinieerd, ga je over naar de tweede diamant. Hier draait alles om het genereren van creatieve ideeën en oplossingen. Dit wordt vaak gedaan met behulp van brainstormsessies, prototyping en experimenten.

Ontwikkelen: In de laatste fase van het model ontwikkel je de ideeën en concepten die in de vorige fase zijn gegenereerd. Dit omvat het verfijnen van oplossingen, het testen van prototypes en het creëren van een plan voor implementatie.

Het Double Diamond-model wordt vaak gekozen voor onderzoek en ontwerp omdat het een gestructureerde aanpak biedt om complexe problemen aan te pakken en innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Het benadrukt het belang van zowel het begrijpen van het probleemgebied als het genereren van creatieve oplossingen. Door deze tweeledige benadering kunnen teams effectiever samenwerken om waardevolle resultaten te bereiken.

In het kader van dit onderzoek is het Double Diamond-model een geschikte keuze omdat het te maken heeft met verbeteren van processen, producten of diensten, of als je innovatie nastreeft. Het helpt om de problemen en kansen duidelijk te definiëren en creatieve oplossingen te genereren.

Stakeholdersanalyse

Met een stakeholdersanalyse breng je de belanghebbenden en hun belangen in beeld en kijk je hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Elk project heeft stakeholders. Dit kan elke partij – individu of organisatie – zijn die een legitiem belang heeft bij een project. Dit wil zeggen dat er een goede reden is waarom een partij betrokken is of zich betrokken voelt (Stakeholdersanalyse – Projectmanagementsite, z.d.).

Hier is een uitleg van hoe een stakeholdersanalyse werkt:

Identificatie van Belanghebbenden
Het eerste en cruciale stadium van een stakeholdersanalyse is het identificeren van alle mogelijke belanghebbenden die betrokken zijn bij het onderwerp van de analyse. Dit omvat zowel directe als indirect belanghebbenden. Directe belanghebbenden zijn degenen die direct worden beïnvloed door of invloed hebben op het onderwerp, terwijl indirecte belanghebbenden wellicht een meer perifere betrokkenheid hebben. Belanghebbenden kunnen individuen, groepen, organisaties of zelfs de bredere samenleving zijn.

Classificatie van Belanghebbenden
Na de identificatie worden de belanghebbenden doorgaans ingedeeld in verschillende categorieën op basis van hun belang, invloed of andere relevante criteria. Een veelgebruikte indeling is de macht-belang matrix, waarbij belanghebbenden worden ingedeeld in vier categorieën:

Hoog Belang, Hoge Invloed: Deze belanghebbenden hebben zowel een groot belang bij het onderwerp als de macht om de uitkomst te beïnvloeden. Ze moeten nauwlettend worden gevolgd en betrokken.

Hoog Belang, Lage Invloed: Deze belanghebbenden hebben een groot belang bij het onderwerp maar weinig directe invloed. Ze moeten geïnformeerd en geconsulteerd worden.

Laag Belang, Hoge Invloed: Deze belanghebbenden hebben weinig belang bij het onderwerp, maar ze hebben de macht om de uitkomst te beïnvloeden. Ze moeten goed worden gemonitord om mogelijke tegenstand te voorkomen.

Laag Belang, Lage Invloed: Deze belanghebbenden hebben zowel weinig belang bij het onderwerp als weinig invloed. Ze kunnen worden geïnformeerd, maar verdere betrokkenheid is meestal niet nodig.

Figuur 4. Stakeholderanalyse. Overgenomen van House of Control, z.d.

Hieronder staat de stakeholdersanalyse van de Nieuwenburgt

Stakeholders

Primair

Secundair

Interne

Ouders / eigenaren
Medewerkers

 

Externe

Vaste klanten
Leveranciers
Slagerij

Klanten

Interface

Han Nijmegen

De overheid

Tabel 1. Stakeholderanalyse De Nieuwenburgt. 

Deze zal in het verslag verder toegelicht worden.

Figuur 5. Voorbeeld stakeholderanalyse. Overgenomen van Stakeholdersanalyse – Projectmanagementsite, z.d.

SDG’s

Een cruciaal element binnen het theoretisch kader van dit onderzoek zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s), ook wel bekend als de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Deze mondiale doelstellingen, opgesteld door de Verenigde Naties, vormen een leidraad voor het bereiken van een duurzamere wereld tegen 2030. De SDG’s zijn een essentieel referentiepunt voor dit onderzoek, omdat ze de fundamentele pijlers van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen belichamen (Ministerie van Algemene Zaken, 2023).

De keuze om de SDG’s te integreren in dit onderzoek is gebaseerd op hun brede reikwijdte en relevantie voor de huidige maatschappelijke en zakelijke uitdagingen. Door de SDG’s te omarmen, kan dit onderzoek bijdragen aan de realisatie van deze doelen, met een focus op de DMAIC-methode en het Double Diamond-model als modellen voor het aantonen van duurzaamheid en innovatie.

Figuur 6. SDG. Overgenomen van Ministerie van Algemene Zaken, 2023

De focus van dit onderzoek zal met name liggen op de Sustainable Development Goals (SDG’s), specifiek gericht op punt 12 (Verantwoorde consumptie en productie), punt 15 (Leven op het land), en punt 17 (Partnerschappen om doelstellingen te bereiken). Deze SDG’s zullen centraal staan bij het streven naar duurzaamheid, innovatie en verbetering van bedrijfsprocessen in overeenstemming met de globale duurzaamheidsdoelen.

DESTEP

Een andere belangrijke theoretische benadering die in dit onderzoek wordt toegepast, is de DESTEP-analyse. DESTEP staat voor Demografische, Economische, Sociale, Technologische, Ecologische en Politieke factoren. Deze analysemethode is essentieel om inzicht te krijgen in de externe omgeving (Macro) waarin een organisatie opereert. Door deze factoren te onderzoeken en te begrijpen, kan een organisatie beter anticiperen op veranderingen en trends, en strategieën ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van haar stakeholders.

Het toepassen van de DESTEP-analyse in dit onderzoek zal helpen bij het identificeren van relevante externe invloeden op het verbeterings- en innovatieproces, wat van cruciaal belang is om de doelen van het onderzoek te bereiken (Van Der Stek, z.d.).

ADCD analyse

Naast de DMAIC-methode en de DESTEP-analyse wordt ook de ABCD-analyse geïntegreerd in dit onderzoek. De ABCD-analyse, ook wel bekend als de Analyse van Activiteiten, Belangen, Context en Discours, biedt een holistische benadering voor het begrijpen van de verschillende aspecten van een situatie.

In dit onderzoek zal de ABCD-analyse worden toegepast om dieper in te gaan op de stakeholdersanalyse en om een gedetailleerd inzicht te verkrijgen in de activiteiten, belangen, context en communicatie binnen het onderzochte proces. Dit helpt bij het identificeren van mogelijke knelpunten, kansen en uitdagingen die anders mogelijk over het hoofd zouden worden gezien. Dit is vooral om het meso niveau in kaart te brengen (Van Der Linde, z.d.).

SWOT

Tot slot zal een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) worden toegepast als een aanvullend instrument om de strategische positie van de organisatie te evalueren. Deze analyse helpt bij het identificeren van interne sterke en zwakke punten, evenals externe kansen en bedreigingen. Dit is op micro niveau gericht.

Door een SWOT-analyse uit te voeren, kan dit onderzoek de basis leggen voor aanbevelingen en strategische besluitvorming, die in lijn zijn met de doelen van duurzaamheid, innovatie en verbetering van bedrijfsprocessen (Strategischmarketingplan.com, z.d.).

Doelstelling en Hoofd- en deelvragen

Doelstellingen

Bedrijfsdoelstelling: Het doel van het onderzoek is om een voorraad- en inkoop systeem te ontwikkelen en implementeren voor biologische boerderijwinkel de Nieuwenburgt om verspilling van tijd, geld en voedsel te verminderen voor 2024.

Informatie doelstelling: Verkrijg gedetailleerde gegevens en inzichten over het huidige inkoop- en voorraadbeheerproces door middel van het DMAIC model om inefficiënties en verspilling te identificeren en te analyseren.

Hoofdvraag

Hoe kan het inkoop- en voorraadbeheerproces van Biologische boerderijwinkel De Nieuwenburgt worden geoptimaliseerd om verspilling van tijd, geld en voedsel te verminderen en de efficiëntie te verhogen?

Deze hoofdvraag richt zich op de kernproblematiek van het onderzoek en begeleidt de inspanningen om het voorraadbeheer te verbeteren, wat zou moeten resulteren in een duurzame en winstgevende werkwijze voor de boerderijwinkel.

Deelvragen

  1. Wat is het huidige inkoop- en voorraadbeheer proces?
  2. Welke kritische succesfactoren zijn er bij het bepalen van de processen?
  3. Hoe ziet het ideale inkoop- en voorraadbeheer proces eruit?
  4. Welke technologische hulpmiddelen en systemen zijn beschikbaar voor het verbeteren van inkoop- en voorraadbeheer in de boerderijwinkel?
  5. Welke specifieke stappen moeten ondernomen worden om verspilling van tijd, geld en voedsel te verminderen en de efficiëntie te verhogen?

Wat is het huidige inkoop- en voorraadbeheer proces?

Het is natuurlijk belangrijk om te weten waar het bedrijf nu staat. Anders weet je niet hoeveel groei en hoeveel efficiënter het proces kan gaan. Daarom is het een belangrijke stap om in kaart te brengen hoe het huidige proces gaat. Deze vraag gaat door interne deskresearch beantwoord worden. Hiermee kan ik alles goed in kaart brengen.

Welke kritische succesfactoren zijn er bij het bepalen van de processen?

Er moet uiteindelijk wel gemeten worden wat de potentiële besparing zou zijn. Dit wordt ook gedaan aan de hand van interne deskresearch en hier wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden waarop bespaard kan worden hoeveel dit dan precies is.

Tabel 2. Verantwoording van de onderzoeksmethode

Hoe ziet het ideale inkoop- en voorraadbeheer proces eruit?

Om te kunnen bepalen wat het doel is, moet er gekeken worden naar hoe het ideale proces eruitziet. Dit gaat ook op verschillende manieren onderzocht worden. Deels interne deskresearch om te achterhalen wat de eigenaren van de Nieuwenburgt precies willen waar het systeem aan moet voldoen. Ook gaat er naar externe deskresearch gekeken worden naar welke mogelijkheden online vindbaar zijn en wat daar mogelijk mee is. Daarnaast wil ik minimaal 2 horecazaken, 3 webshops, 3 boerderijwinkels en 2 mogelijke systeem interviews houden. Zo kan er achterhaald worden wat de mogelijkheden zijn die bestaande bedrijven al gebruiken, hoe er geïnnoveerd kan worden en wat nu al werkt. 

Welke technologische hulpmiddelen en systemen zijn beschikbaar voor het verbeteren van inkoop- en voorraadbeheer in de boerderijwinkel?

Na alle informatie te hebben over wat de eigenaren willen, wat andere bedrijven gebruiken en wat online te vinden is, komt er een tijd van keuzes. Hier gaan veel mogelijkheden afvallen omdat ze niet voldoen aan de eisen. Hier gaat dus aan de hand van de interviews en deskresearch gekeken worden naar de beste systemen en wordt er gekeken naar de mogelijkheden ervan. Dan wordt het verdiepen in de enkele keuzes die er nog zijn en een van de mogelijkheden wordt zelfs getest als dat mogelijk is. 

Welke specifieke stappen moeten ondernomen worden om verspilling van tijd, geld en voedsel te verminderen en de efficiëntie te verhogen?

Hier zal uiteindelijk een stappenplan komen te staan na deskresearch, klantgesprekken en een brainstormsessie. Dit om te kijken of het mogelijke idee/systeem aansluit bij wat iedereen wil. Zowel eigenaren, klanten als mogelijke leveranciers. Dan zal er stap voor stap uitgelegd worden wat er te doen staat om het proces te optimaliseren en hoe alles in zijn werk zal gaan.

Beperkingen en randvoorwaarden

Het onderzoek heeft plaatsgevonden vanaf 1 september 2023 t/m 8 januari 2024 bij biologische boerderijwinkel de Nieuwenburgt. Het onderzoek zal zich alleen richting het inkoop- en voorraadbeheer proces van de winkel.

Planning

Tabel 3. Planning

Bronvermelding

Cancian, M. (2022, August 18). PDCA vs DMAIC: Which one should you use? | Think Lean Six Sigma. Think Lean Six Sigma. https://www.thinkleansixsigma.com/article/pdca-dmaic

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2022, September 18). Stijging supermarktomzet voeding met duurzaamheidskeurmerk. Centraal Bureau Voor De Statistiek. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/38/stijging-supermarktomzet-voeding-met-duurzaamheidskeurmerk

Concurrentiepositie. (2023). The Ecom Agency. Retrieved November 22, 2023, from https://theecomagency.nl/kennisbank/marketing/concurrentiepositie/

Food&Agribusiness. (2023, September 28). Korte ketens – Food & Agribusiness. Food & Agribusiness. https://www.foodagribusiness.nl/topics/korteketens/

House of Control. (n.d.). House of Control. https://www.house-of-control.nl/stakeholder-analyse-management.html

Lean Six Sigma Groep. (2023, August 22). DMAIC – Lean Six Sigma groep. https://leansixsigmagroep.nl/lean-agile-en-six-sigma/dmaic/

Ministerie van Algemene Zaken. (2023, August 25). Sustainable Development Goals (SDG’s): 17 doelen voor een duurzamere wereld. Ontwikkelingssamenwerking | Rijksoverheid.nl. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/internationale-afspraken-ontwikkelingssamenwerking

MKB Servicedesk. (2019, October 9). Wat is voorraadbeheer? MKB Servicedesk. https://www.mkbservicedesk.nl/bedrijfsvoering/logistiek/wat-is-voorraadbeheer

Stakeholdersanalyse – projectmanagementsite. (n.d.). https://projectmanagementsite.nl/stakeholdersanalyse/

Strategischmarketingplan.com. (n.d.). SWOT analyse maken stap-voor-stap. https://www.strategischmarketingplan.com/swot-analyse/

Team, E. (2023, August 30). Double Diamond Model: hoe kun je een designproces opzetten? – EURIB. EURIB. https://www.eurib.net/double-diamond-model/

UPD. (2022, November 22). DMAIC – Define | Measure | Analyze | improve | Control. sixsigma.nl. https://www.sixsigma.nl/dmaic

Van Der Linde, M. (n.d.). ABCD analyse samenstellen. Strategischmarketingplan.com. https://www.strategischmarketingplan.com/externe-analyse/abcd-analyse/

Van Der Stek, D. (n.d.). DESTEP-analyse voor het analyseren van je macro-omgeving. Strategischmarketingplan.com. https://www.strategischmarketingplan.com/externe-analyse/destep-analyse/

Voedingscentrum. (n.d.). Voedselverspilling. https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/voedselverspilling.aspx