Stakeholdersanalyse

Aan het begin is vastgesteld welke interne-, externe-, en interface stakeholders er überhaupt zijn. Dit is opgesteld door de onderzoeker en terug te vinden in tabel 1. Later is het gecontroleerd door beide opdrachtgevers en de winkelmedewerker. Daarna is vastgesteld wat voor soort stakeholder het is en hoe daarmee om te gaan. In figuur 1. is een schematische weergave hiervan om dit te verduidelijken.

Figuur 1. Voorbeeld stakeholderanalyse. Overgenomen van Stakeholdersanalyse – Projectmanagementsite, z.d.

Hieronder staat de stakeholdersanalyse van de Nieuwenburgt

StakeholdersPrimairSecundair
Interne

Ouders / eigenaren

Medewerkers

 
Externe

Vaste klanten

Leveranciers

Slagerij

Klanten
InterfaceHan NijmegenDe overheid

Tabel 1. Stakeholderanalyse De Nieuwenburgt. 

Tabel 2. Categorisering stakeholders

Belang en invloed van de stakeholders

Daarnaast is in Tabel 2 de mate van belang en invloed voor elke stakeholder met betrekking tot dit onderzoek beoordeeld. De evaluatie omvat labels als zeer hoog, hoog, matig en laag. De stakeholders zijn onderverdeeld in vier categorieën: sleutelfiguren, geïnteresseerden, beïnvloeders en toeschouwers. De categorisering is gebaseerd op de toegekende score voor belang en invloed. Hoe er met de stakeholders wordt omgegaan, hangt af van hun specifieke categorie (Projectmanagementsite, z.d.).