Reflectie a.d.h.v. STARR 2

Waarom STARR?

De STARR-methode is de meest gebruikte methode om te reflecteren op je eigen handelen, bijvoorbeeld in een reflectieverslag. STARR staat voor situatie, taak, actie, resultaat en reflectie (Benders, 2023). Dit is een van de beste modellen om te kunnen reflecteren op eigen handelen. Dit is de reden dat voor dit model gekozen is.

Onderzoekend vermogen

Situatie
Na het afronden van alle interviews stond ik voor de uitdaging om te beginnen met de analyse van de verzamelde gegevens.

Taak
Mijn taak was tweeledig: ik moest ervoor zorgen dat mijn onderzoek praktisch toepasbaar werd en tegelijkertijd de gekozen modellen als leidraad gebruiken.

Actie
Ik heb systematisch alle interviews gecodeerd en geanalyseerd, waarbij ik nieuwe inzichten heb opgedaan en deze in mijn theoretisch kader heb geïntegreerd. Vervolgens ben ik actief bezig geweest om aan te tonen hoe het onderzoek in de praktijk bruikbaar is.

Resultaat
Het resultaat heeft me positief verrast, aangezien het onderzoek aanzienlijk bruikbaarder bleek te zijn dan aanvankelijk verwacht. Bovendien leverden de bevindingen een onverwachte wending op. De transparante wijze waarop ik het theoretisch kader heb gevolgd, maakt duidelijk hoe ik tot mijn conclusies ben gekomen.

Reflectie
Deze ervaring heeft me geleerd dat onderzoek niet altijd verloopt zoals gepland, en het vermogen om flexibel aan te passen cruciaal is. Het volgen van een theoretisch kader bleek effectiever dan ik had gedacht, niet alleen als leidraad, maar ook als middel om complexe inzichten te structureren. Het besef dat aanpassingsvermogen en een goed doordacht theoretisch kader van onschatbare waarde zijn in onderzoeksprocessen neem ik mee voor toekomstige projecten.

Analytisch vermogen

Situatie
Het moment was aangebroken om verbanden te leggen tussen de resultaten, en dit bleek soms uitdagend om een objectieve benadering te behouden.

Taak
Mijn specifieke taak was om te allen tijde objectiviteit te waarborgen. Het leggen van relaties diende te geschieden op basis van data en niet beïnvloed te worden door persoonlijke voorkeuren.

Actie
Ik heb alle resultaten zorgvuldig naast elkaar gelegd en grondig vergeleken.

Resultaat
Door de complexe relaties te identificeren en verbanden te zien, ontstond een uitkomst die aanzienlijk afweek van zowel de initiële hypothese als de oorspronkelijke hoofdvraag. Desondanks bleek deze nieuwe benadering niet alleen de hoofdvraag te beantwoorden, maar overtrof deze zelfs de initiële verwachtingen en mogelijkheden.

Reflectie
Dit specifieke punt vervult me met trots. Het vermogen om objectief te analyseren, onverwachte verbanden te ontdekken en te komen met een out-of-the-box idee hebben bijgedragen aan een resultaat dat boven verwachting presteerde. Deze ervaring onderstreept het belang van objectiviteit in analyses en het potentieel van vernieuwende denkwijzen in het onderzoeksproces.

Innoveren & resultaatgericht handelen

Situatie
In deze situatie combineer ik resultaatgericht handelen met innovatie. De antwoorden uit de interviews weken af van mijn verwachtingen, vooral de inbreng van de horecasector. Dit leidde tot een heroverweging van zowel het probleem als mogelijke oplossingen.

Taak
Mijn taak omvatte zowel resultaatgericht handelen als innoveren. Dit werd samengebracht doordat ik het innovatieproces doorliep. Op een gegeven moment moest ik een keuze maken: zou ik vasthouden aan de oorspronkelijk bedachte oplossing, of kiezen voor de optie die voortkwam uit de inzichten vanuit de interviews?

Actie
Ik koos ervoor om resultaatgericht te handelen en te kiezen voor de oplossing die voortkwam uit het onderzoek. Dit betekende dat ik stappen moest ondernemen om de geselecteerde oplossing in het innovatieproces te testen.

Resultaat
Het resultaat van deze beslissing is ons nieuwe kassasysteem genaamd “Future”. Hoewel het nog wat wennen is en we hier en daar nog zoekende zijn, ervaren we nu al dat dit een aanzienlijke vooruitgang betekent.

Reflectie
De aanpassing aan deze nieuwe benadering vergde enige gewenning, en we zijn nog steeds bezig met het optimaliseren van het gebruik van het nieuwe kassasysteem. Niettemin ben ik enorm verheugd over deze innovatie en het behaalde resultaat. De erkenning van de vooruitgang die dit met zich meebrengt, versterkt mijn tevredenheid over het nemen van deze innovatieve stappen voor ons bedrijf.

Waardecreatie

Situatie
De aanschaf van een nieuwe kassa bood de kans om zowel voor de klanten als voor de eigenaren waarde toe te voegen. Het was essentieel dat dit niet alleen een verbetering voor de klantervaring betekende, maar ook voor de efficiëntie en financiële resultaten van het bedrijf.

Taak
Mijn verantwoordelijkheid lag in het overtuigen van mijn ouders van de bruikbaarheid van het uitgevoerde onderzoek en de waarde die het zou opleveren, zowel voor hen als voor de klanten.

Actie
Om dit te bewerkstelligen, heb ik de nieuwe kassa uitgebreid ingesteld en getest. Alle functies, van bonnetjes tot het scannen van producten, werden grondig getest omdat we de mogelijkheid hadden om dit gratis te doen. De uitgebreide testfase, inclusief kosten-batenanalyse en praktijkvoorbeelden, overtuigde mijn ouders van de waarde van de investering.

Resultaat
De resultaten overtroffen alle verwachtingen. In de eerste weken waren klanten zeer tevreden over de verbeteringen: snellere afhandeling, minder fouten bij het aanslaan van producten en een klantendisplay voor transparantie. Financieel gezien werden er geen statiegeld of productprijzen meer vergeten, wat leidde tot aanzienlijke besparingen en nauwkeurigere financiële resultaten. Bovendien maakte de nieuwe kassa het mogelijk om gerichte aanbiedingen te doen, waardoor producten minder snel over de datum gingen en zelfs producten met korting werden verkocht.

Reflectie
De gecreëerde waarde heeft alle verwachtingen overtroffen. De mogelijkheid om kortingen aan te bieden resulteerde niet alleen in minder verspild voedsel, maar ook in extra verkopen. Dit geeft niet alleen een financiële impuls, maar draagt ook bij aan duurzaamheid en klanttevredenheid. Deze waardecreatie is een prestatie waar ik trots op ben.

Lerend vermogen

Situatie
Opnieuw draaide de uitdaging om timing, maar dit keer betrof het de kans om een nieuwe kassa aan te schaffen. Het was cruciaal om op het juiste moment gebruik te maken van deze gelegenheid.

Taak
Mijn taak bestond uit het uitvoeren van het onderzoek op een zodanige manier dat zowel mijn stakeholders als ikzelf tevreden zouden zijn. Het streven was niet alleen naar tevredenheid over het onderzoek, maar ook over mijn rol als onderzoeker. Dit impliceerde de noodzaak om mijn timing te verbeteren.

Actie
Om mijn timing te verfijnen, ben ik gestart met het grondig bestuderen en interviewen van het volledige kassasysteem. Hierdoor kon ik tijdens het gesprek veel meer diepgaande informatie verschaffen in plaats van overhaast te reageren zonder volledige kennis. Hierdoor was ik in staat om alle vragen adequaat te beantwoorden.

Resultaat
Het resultaat is dat ik mijn timing aanzienlijk heb verbeterd en waardevolle feedback heb ontvangen. Deze verbetering is niet alleen van toepassing op mijn rol als onderzoeker, maar heeft ook positieve persoonlijke groei teweeggebracht.

Reflectie
Hoewel timing en planning altijd uitdagingen zullen vormen, ben ik ervan overtuigd dat hieraan gewerkt kan worden. Dit keer heb ik bewust het gesprek van tevoren gepland en eerst diepgaande kennis opgedaan over het kassasysteem voordat ik in gesprek ging. Deze bewuste aanpak verschilt van mijn gebruikelijke methode om eerst te spreken en dan te denken. Hoewel er nog ruimte is voor verdere verbetering, ben ik op de goede weg en zie ik deze ervaring als een kans om mijn timing en planningvaardigheden verder te ontwikkelen.

Voor volgende periode

Ik moet volgend halfjaar nog veel leren. Zo heb ik ervoor gekozen om niet thuis af te studeren, wat de makkelijke optie is. Nee, ik wil afstuderen bij een groot bedrijf. Hier leer ik meer over samenwerking in een team. Ook wil ik beter leren managen en organiseren. Dit is een competentie die ik moet leren van zowel mezelf, als voor het afstudeertraject. Als ik dit leer, kan ik vol vertrouwen zeggen dat ik afgestuurd ben en vol vertrouwen aan de slag kan gaan.

Wat betreft samenwerken in een team realiseer ik me het belang van effectieve communicatie, het delen van ideeën en het respecteren van verschillende perspectieven. Om dit te verbeteren, ben ik van plan actief te luisteren naar mijn teamleden, open te staan voor feedback en bij te dragen aan een positieve teamdynamiek. Door mijn inzicht in de kracht van diversiteit binnen een team te vergroten, hoop ik de synergie te versterken en gezamenlijk betere resultaten te behalen.

Op het gebied van managen en organiseren ben ik me bewust van de noodzaak van een gestructureerde aanpak en effectief tijdmanagement. Mijn doel is om mijn organisatorische vaardigheden verder te ontwikkelen door gebruik te maken van planningstools, prioriteiten te stellen en realistische doelen te stellen. Ik wil ook leren omgaan met onverwachte uitdagingen en flexibel te zijn in het aanpassen van mijn aanpak wanneer dat nodig is.

Om deze doelen te bereiken, ben ik van plan om deel te nemen aan relevante trainingen, samen te werken in een team en actief te zoeken naar kansen om mijn vaardigheden in de praktijk te brengen. Mijn zelfreflectie is een waardevolle stap in mijn streven naar groei, en ik kijk ernaar uit om concrete stappen te zetten om mijn doelen te verwezenlijken en een effectievere teamspeler en manager te worden.